2014-09-01
     

 

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus (Jn 13, 34-35).
Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną  (Hbr 10, 23-25).

Rugsėjo mėnesį melskimės:

* už pastorius Darių Širvį ir Andrių Bernotą - Viešpaties artumo, paguodos, padrąsinimo ir stiprybės, Jo valios pažinimo, malonės ir apsaugos;
* už Vilniaus krikščionių mokyklos bendruomenę - direktorių Valdą Statulevičių, mokytojus, tėvelius, mokinius; taip pat, kad Viešpats teiktų išminties ir galimybių praplėsti mokyklos patalpas, kad sutilptų visi norintys joje mokytis;
* už Sekmadieninę mokyklą, joje tarnaujančius mokytojus, mokyklos vadovę Astą Greičiūnienę ir šios mokyklos vaikus - malonės, augimo ir visokeriopo palaiminimo; taip pat, kad Viešpats ragintų tikinčiuosius prisidėti prie šio tarnavimo;
* už mūsų bažnyčios brolius - tvirtybės nešant atsakomybes, dvasiškai praturtinančios tarpusavio bendrystės ir troškimo išaukštinti Kristų;
* už mūsų bendrijos medijų  („Ganytojo", „Kertinio akmens", btz.lt tinklapio) atnaujinimą, turtinimą, praplėtimą - Viešpaties išminties ir jėgų, kaip organizuoti šias tarnystes, kad jos deramai pasitarnautų Evangelijos skelbimui bei tikinčiųjų ugdymui;
* kad mūsų širdys būtų sužadintos visokeriopai patarnauti vieni kitiems ir visiems.